Ældreboligerne

Vedligeholdelsesreglementet

Baunevangens Ældreboligers vedligeholdelsesreglementet er vedtaget af beboerne på afdelingsmødet.
Reglementet indeholder reglerne for, hvordan du skal vedligeholde din bolig mens du bor i den og om hvilken stand boligen skal afleveres når du flytter. Man skal være opmærksom på at vedligeholdelsesreglementet er et regelsæt, som løbende tilpasses til udviklingen og de enkelte forhold i boligafdelingen.

Vedligeholdelsesordningen – kort fortalt
Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse.
Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.
Ved fraflytning gennemfører selskabet en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengøring.
Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat.
Lejeren afholder udgifterne til normalistandsættelsen, men boligselskabet overtager gradvist denne udgift i forhold til boperiodens længde.
Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.

Vedligeholdelsesreglement Model A: normalistandsættelse

Revideret og godkendt på afdelingsmødet 2011

1. Reglernes ikrafttræden
Med virkning fra den 10. marts 2011 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

2. Ændring af lejekontrakten
Vedligeholdelsesreglementet gælder uanset eventuelle modstående kontraktsbestemmelser. Det træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse og istandsættelse, som står i lejekontrakten.

3. Beboerklagenævn
Uenighed om henholdsvis udlejerens og lejerens opfyldelse af pligten til at vedligeholde og istandsætte boligen kan af hver af parterne indbringes for beboerklagenævnet.

1. Boligens stand

Boligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i god og forsvarlig stand. Vægge og lofter fremtræder nyistandsatte.
Øvrige bygningsdele kan ikke påregnes at være nyistandsatte.

2. Syn ved indflytning
I tilknytning til lejemålets begyndelse foretager udlejeren et indflytningssyn, hvor det konstateres, om boligens vedligeholdelsesstand er i overensstemmelse med den gældende standard i afdelingen og for denne type bolig. Lejeren indkaldes til synet.

3. Indflytningsrapport
Ved indflytningssynet udarbejder udlejeren en indflyt-ningsrapport, hvor lejeren kan få indføjet eventuelle bemærkninger. Kopi af indflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er tilstede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopi af rapporten.

4. Fejl, skader og mangler skal påtales inden 2 uger
Hvis lejeren ved overtagelsen konstaterer fejl, skader og mangler, skal lejeren senest 2 uger efter lejemålets begyndelse skriftligt påtale disse over for udlejeren.

5.
Udlejeren kan vurdere, at en eller flere af de påtalte fejl, skader og mangler er uvæsentlige og derfor ikke skal udbedres. Lejeren hæfter ikke for sådanne fejl, skader og mangler ved fraflytning.

1. Lejerens vedligeholdelsespligt
Lejeren sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse.

2.
Lejeren skal vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.

3. Særlig udvendig vedligeholdelse
Det vil i vedligeholdelsesreglementets afsnit V være bestemt, om lejeren vedligeholder og renholder nærmere angivne adgangs- og opholdsarealer, udvendigt træværk og lignende i umiddelbar tilknytning til boligen.

4.
Udlejeren kan indgå individuel skriftlig aftale med lejeren om særlig udvendig vedligeholdelse, hvis der ikke i øvrigt er fastsat sådanne bestemmelser i vedligeholdelsesreglementet.

5. Udlejerens vedligeholdelsespligt
Det påhviler udlejer at holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige.
Udlejeren vedligeholder og foretager nødvendig udskiftning af punkterede ruder, vand- og gashaner, elafbrydere, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, badekar og lignende, der er installeret af udlejeren eller af en lejer som led i dennes råderet.

6.
Udlejer sørger for vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af låse og nøgler. Udlejer afholder alle udgifter i denne forbindelse.

7.
Udlejeren kan beslutte at foretage indvendig vedligeholdelse i boligerne ud over det, der fremgår af pkt. 5.

8. Anmeldelse af skader
Opstår der skader i eller omkring boligen, skal lejeren straks meddele dette til udlejeren. Undlades sådan meddelelse, hæfter lejeren for de eventuelle merudgifter, som måtte følge af den manglende anmeldelse.

1. Normalistandsættelse ved fraflytning
Ved fraflytning udføres en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig
- hvidtning eller maling af lofter og overvægge
- maling eller tapetsering af vægge
- rengøring.

Eventuel afrensning af gammelt tapet før ny tapetsering betales af udlejeren, medmindre opsætningen ikke er udført fagligt forsvarligt, eller lejeren har udført anden vægbehandling end foreskrevet i vedligeholdelsesreglementets afsnit VI.

2.
Lejeren afholder udgifterne til normalistandsættelsen, men udlejeren overtager gradvist denne udgift med 1% pr. måned regnet fra lejemålets begyndelse og til lejemålets ophør. Når der er gået 100 måneder, vil udlejeren således helt have overtaget udgiften til normalistandsættelsen.

3. Misligholdelse
Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.

4.
Misligholdelse foreligger, når boligen eller dele heraf er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejeren, medlemmer af dennes husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til boligen.

5. Ekstraordinær rengøring
Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande m.v., betragtes dette også som misligholdelse.

6. Undladelse af normalistandsættelse
Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat.

7. Syn ved fraflytning
Udlejeren foretager syn af boligen senest 2 uger efter at være blevet bekendt med, at fraflytningen har fundet sted. Lejeren indkaldes skriftligt til dette syn med mindst 1 uges varsel.

8. Fraflytningsrapport
Ved synet udarbejder udlejeren en fraflytningsrapport, hvor det fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder, der skal udføres som normalistandsættelse, og hvilke der er misligholdelse eller betales af udlejeren.

9.
Kopi af fraflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopien af rapporten.

10. Oplysning om istandsættelsesudgifter

Senest 14 dage efter synsdatoen giver udlejeren lejeren skriftlig oplysning om den anslåede udgift til istandsættelsen og lejerens andel heraf, opdelt på normalistandsættelse og eventuel misligholdelse.

11. Endelig opgørelse
Udlejeren sender den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne til lejeren uden unødig forsinkelse med angivelse af, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført, hvad de har kostet, og hvordan lejerens andel af udgifterne er beregnet. Istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse specificeres og sammentælles.

12
I den endelige opgørelse kan lejerens samlede andel af eventuelle overskridelser ikke overstige 10 % i forhold til den først anslåede istandsættelsesudgift.

13. Arbejdets udførelse
Istandsættelsesarbejdet udføres på udlejerens foranledning.

14. Istandsættelse ved bytning
Ved bytning af boliger gælder samme bestemmelser som ved øvrige fraflytninger.

1.
Boliger med små tilhørende haver vedligeholdes af lejer, så de fremtræder pæne og vedligeholdte.

Plantning af træer må kun ske i en afstand af 4 m. fra bygninger. Der må ikke plantes træer og buske, der har en færdig højde over 3 m.

1. Stuer, værelser og entré Vægbehandling
Vægge i stuer/værelser/entré er ved indflytningen tapetseret/malet med rutex med acrylplastikmaling, og kan vedligeholdes med følgende tapet- og malingtyper:

Dog må følgende tapet- og malingtype eller vægbeklædninger ikke benyttes: Strukturmaling, hessian eller lign.

2. Stuer, værelser og entré Loftbehandling
Afvaskning, udspartling med sandspartelmasse, plet-grunding og maling med acrylplastmaling som Flutex 5.

3. Køkken vægbehandling
Som under punkt 1.

4. Køkken loftbehandling
Som under punkt 2.

5. Badeværelse vægbehandling
Hvor der ikke er fliser, er væggene behandlet med Dæksoplast 25 vådrumsmalingssystem. Der må kun vedligeholdes med dette malingsystem.

Hvor der er fliser, er overvægge og loft malerbehandlet som ovenfor nævnt.

6. Badeværelse loftbehandling
Som under punkt 5

7. Træværk
Træværk er overfladebehandlet med acrylplastikmaling svarende til interiør 50.

Behandling af malede overflader: Afvaskning, slibning, udspartling med acryl spartelmasse, slibning, grunding og maling med acryl plastikmaling interiør 50 på vandbasis.

Vinduer er udført i P.V.C. i farven hvid.

Behandling af vinduers overflader: Renholdes med almindelige rengøringsmidler.

8. Inventar
Køkkenelementer og skabslåger i entre.
Som under punkt 7.

1. Boligens standard ved lejemålets begyndelse

Ved lejerens overtagelse af boligen fremtræder lofter og vægge i pæn stand hvilket dog ikke er ensbetydende med, at de er nyistandsatte.

Lofter fremstår velvedligholdt, ensartet og dækkende, normalt i farven hvid. Vægge kan fremstå med enten tapet eller malede overflader på glasvæv/rutex.

Vægge i badeværelse kan fremstå med fliser og malede overvægge, eller glasvæv med malede overflader.
Der kan forekomme små huller i fliser efter ophæng.

2.
Træværk, inventar, tekniske installationer og gulve vil kun være istandsat, hvor der efter udlejerens skøn har været behov for det.

Gulvene kan derfor have farveforskelle, hvor der har ligget tæpper eller lignende. Mindre ridser og misfarvninger kan forekomme.

Træværk kan have farveforskel i samme rum, da der kun males træværk, hvor dette har været misligholdt.
Træværk fremstår med malet overflade.

3. Slid og ælde
Træværk, inventar, tekniske installationer og gulve kan bære præg af almindeligt slid og ælde for et lejemål af den pågældende type og alder.

4. Farvevalg
Der kan ikke stilles særlige krav til farvevalg.
Dog skal helhedsindtrykket være pænt.

Tilflytteren må acceptere, at der på det malede træværk og inventar er anvendt farver, der ikke nødvendigvis falder i tilflytterens smag.

5.
Køkkenbordsplader kan fremstå i formica eller træ.

Der er i nogle boliger etableret plads til tilslutning af emhætte/opvaskemaskine/vaskemaskine/tørretumbler.

TOP