Skårupvej

Havereglement

Det skulle egentligt være så nemt, og i bedste fald også hyggeligt, at klippe sin græsplæne…
Men i det fællesskab, som en boligforening udgør, er der hensyn at tage – ligesom der også er en lang række specifikke regler, der er gældende i sådan en almennyttig boligforening, hvor vi bor til leje. Desuden er boligbyggeriet Baunevangen pålagt nogle særegne bestemmelser, som vi også skal tilpasse os.

Hensigten med havereglementet er at give nogle anvisninger for havernes vedligeholdelse samt generelle regler for, hvordan vi behandler hegn og hæk samt andre elementer, som vi deles om.

Havereglement for Baunevangen

Vedtaget på afdelingsmøde 2008

Beboerne skal selv klippe hækken på begge sider. Hækkene ud mod gangstierne bør klippes i samme højde overalt. Hækkene mellem de enkelte haver kan variere i højde efter aftale med den relevante nabo, men bør ikke holdes højere end 180 cm. Hækkene bør være bredere forneden (max. 50 cm.) end for oven (max. 40 cm.) for at undgå, at de "tilter".

Hækkene ud mod gangstier og fællesarealer må ikke vokse ud over havens skel. Skellet er mange steder markeret af gule mursten. Hvis stenene mangler, skal der være 25 cm. til flisebelægningen på stierne. Ved nyplantning af hække skal man derfor være opmærksom på at plante hækken 25 cm. indenfor skel, dvs. 50 cm. fra flisebelægningen. Hækken skal klippes i hele højden og ikke kun forneden.

Tæthed opnås ved 2 årlige klipninger, der foretages første gang i første halvdel af juni og anden gang i slutningen af august. Jorden under hækken skal holdes løs og ukrudtsfri.

Gødskning af hækkens planter påhviler den enkelte beboer. Der skal gødskes med minimum 300 g nitrophoska (NPK-gødning) pr. 10 meter hæk pr. år, som skal tilføres af 2 omgange, henholdsvis ultimo marts og medio maj.

Hækplanter, som er syge, visne eller halvdøde, skal fjernes, ligesom der ikke bør vokse andre planter i hækken. Hvis hele eller dele af hækken skal udskiftes, kan der bestilles nye hækplanter på ejendomskontoret om efteråret.

1a)
Det er tilladt at etablere trævæg/hegn i en længde på op til 5.5 m. målt vinkelret fra husets facade, såfremt der kan opnås enighed med naboen derom.

Haverne skal holdes i pæn stand. Haverne indenfor hækkene må lejerne selv arrangere efter eget ønske, dog under iagttagelse af det almindelige ordensreglement og Lokalplan 120, og på betingelse af, at der ikke disponeres til gene for naboerne eller forvoldes skade på ejendommen og de etablerede hække.

De mest hensigtsmæssige træer til plantning i haverne vil f.eks. være røn, tjørn, paradisæble samt en del af de såkaldte dværgtræer.

Alt, hvad der kan betragtes som egentlige skovtræer, vil vokse sig for store til haven. Træer i haven må ikke overstige en højde på 4 meter.

Af hensyn til hækkenes sundhed må buske og træer ikke plantes tættere end 100 cm. på hækken, og grene skal studses, så der er minimum 15 cm. "luft" til hækken.

Forhaverne skal holdes i pæn og sober stand og ryddes for ukrudt. Forhaverne må kun beplantes med absolut moderat voksende vækster. Hvis planterne vokser op over tagrenden, skal de beskæres eller fjernes.

Alle slyngplanter skal klippes tilbage, hvis de vokser nærmere end 50 cm. fra tage, tagrender, sten og andre steder, hvor de kan "bore" sig ind og forårsage skade.

Det er ikke tilladt at have poppel- og piletræer/buske i haverne. De kan forårsage store og kostbare skader på kloak- og regnvandsledninger.

Kemiske totalukrudtsmidler må kun anvendes i forhaver og på flisebelagte terrasser. Selektive ukrudtsmidler må kun anvendes efter deres hensigt. Alle ukrudtsmidler skal anvendes med omtanke.

Ejendomsmesteren eller driftschefen kontrollerer, at vedligeholdelsen sker efter ovenstående regler. Skønnes det, at en lejer misligholder sine forpligtelser, vil vedkommende modtage en påmindelse om at bringe tingene i orden indenfor en rimelig frist. Fører dette ikke til det ønskede resultat, vil vedligeholdelsen blive gennemført af afdelingen for lejerens regning.

Almindeligt organisk haveaffald skal afleveres i affalds stationerne, der er placeret på ejendommen.

Vær opmærksom på, at fodring af fugle kan tiltrække rotter, omstrejfende ræve og vilde katte. Derfor er det ikke tilladt at henkaste foder på græsset eller terrasser. Al fodring skal ske fra ophængte foderbrædder eller - automater.

Hvis man ser en rotte, skal dette straks meddeles til ejendomskontoret.

Der henvises i øvrigt til det almindelige ordensreglement, vedligeholdelsesreglement og Lokalplan 120!

TOP